Vad mer ingår än mat till hästarna i kortet ”rida”? 

Inget mer ingår. De beräknade utsläppen av växthusgaser avser endast produktion av foder till hästarna, som mest äter hö och havre. Tillverkning av sadlar, byggnation av stall, och resor till och från stallet, etc, ingår inte.  

Vad äter den medelstora hunden? 

Vi har inte gjort några specifika antaganden om vad hundfodret innehåller, utan räknat med ett genomsnittligt utsläppsvärde på 1 kg CO2 per kg hundfoder, vilket är högt räknat med tanke på att vanligt hundfoder till stor del består av restprodukter från slakterier, men lågt i jämförelse med andra livsmedel. Som jämförelse kan det nämnas att fläskkött har ett genomsnittligt utsläppsvärde på ca 6 kg CO2 per kg.

Vad räknas som en medelstor hund och hur mycket mat äter den?

Vi har antagit att en medelstor hund väger 15 kg, och hämtat foderkonsumtionen från doseringstabellen på Hundkoket.se/hundfoder. 

Hur mycket energi förbrukar TV:n?

TV:n drar 150 W i påslaget läge och 0,3 W i standby-läge, vilket är normalt för en ny 65” TV med OLED-skärm, det vill säga den el-snålaste typen av TV.

Vad i tillverkningsprocessen av TV, telefon och dator orsakar utsläpp av växthusgaser? 

Vid produktion av elektronikprylar är det framför allt utvinningen och bearbetningen av metaller och kisel som kräver mycket energi, och därmed orsakar utsläpp av växthusgaser. Dels kräver själva brytningen mycket energi, och dels den vidare förädlingen i samband med anrikning. Därtill tillkommer energin som krävs för att tillverka elektriska komponenter, däremot ingår inte bearbetning som tillskärning etc samt ihopmontering av komponenter till elektronikprylar eftersom dessa produktionssteg kräver jämförelsevis försumbara energimängder.  

Utsläppsvärden för en ny dator och ny telefon kommer från elektroniktillverkaren Apple och inkluderar energianvändningen i fabriken, och energianvändningen i samband med brytning och förädling av ingående material. Specifikt har vi antagit att telefonen är en iPhone 7, och att datorn är en MacBook Pro 15”. 

Hur har utsläppen från tillverkningen av TV:n beräknats?

När det gäller utsläppen från tillverkningen av TV:n har vi utgått från en LG OLED65B7V av 2017 års modell och uppskattat vilka material den består av. Vi har antagit att TV:n väger 23 kg, och mest består av plast och kisel, och små mängder av en lång rad olika metaller. De ingående materialens vikt har multiplicerats med utsläppsvärden för motsvarande material. Utsläppsvärdena anger hur mycket växthusgaser som släppts ut i samband med brytning och anrikning av 1 kg material.  

Elektronik innehåller väldigt många olika material och ämnen, och det finns en stor variation i utsläppsvärden för olika ämnen beroende på hur vanligt förekommande de är i jordskorpan och hur svåra de är att utvinna. Som ett exempel kan nämnas att framställningen av 1 kg stål släpper ut ca 2 kg CO2, medan motsvarande utsläppssiffra för platina är ca 34 000 kg CO2.

Vi har antagit att TV:n har en livslängd på 7,5 år, och fördelat utsläppen från tillverkningen över hela livslängden. 

Räkneexempel ”Övrigt”

Tre par läderskor om året av koläder 

För att beräkna växthusgasutsläppen från läderskorna har vi räknat med följande indata:

 

 • Produktionsutsläpp koläder: 88 kg CO2 per kg koläder (siffran gäller 2 mm tjockt läder)

 • Läderbehov för ett par nya läderskor (inklusive svinn): 0,6 kg läder 

 

Först beräknades utsläppen av växthusgaser för ett par skor genom att multiplicera behovet av läder för ett par nya läderskor med utsläppsfaktorn för läder. Beräkningen visar att ett par nya läderskor ger upphov till 52,8 kg CO2 (88 kg CO2 per kg koläder×0,6 kg läder). Tre par läderskor ger således upphov till 158 kg CO2 (52,8×3), vilket har avrundats till 160 kg på kortet. 

Mängden läder som går åt för att tillverka ett par nya läderskor inkluderar svinn i samband med att lädret klipps till. Närmare bestämt går nästan 50% av lädret till spillo.

Utsläppssiffran för koläder har beräknats med hjälp av en så kallad ekonomisk fördelningsprincip. En ko ger upphov till en viss klimatpåverkan under sin livstid som hänger samman med produktionen av foder och utsläppen av metan från kons matsmältningssystemet. Samtidigt producerar kon många olika typer av produkter så som mjölk, kött (av olika kvalitet) och läder. Det finns olika sätt att fördela kons sammanlagda utsläpp över de produkter som kon producerar. Här har vi utgått från det ekonomiska värdet av olika produkter för att fördela utsläppen. Enligt den ekonomiska fördelningsprincipen fördelas utsläppen på ett sätt som reflekterar det ekonomiska värdet hos olika produkter. Med denna metod får läder ett förhållandevis lågt utsläppsvärde eftersom läder framförallt är en biprodukt, då kor i första hand föds upp för att producera kött och mjölk. 

Referenslista ”Övrigt”

  • Produktionsutsläpp för en ny telefon och dator: Apple Environmental Report 

  • Foderförbrukning häst: Hästsverige.se

  • Foderförbrukning hund: Hundköket.se/hundfoder

  • Energianvändning vid tillverkningen av TV: Stobbe (2007)

  • Energianvändning vid produktion av koläder: Laurenti m. fl. (2016)

  • Läderbehov till läderskor: Gottfridsson m. fl. (2015)

  • Utsläpp för produktion av rosor på friland i Kenya: Bohm m. fl. (2013) 

  • Utsläpp för produktion av rosor i växthus i Holland: Beräkningar i en modell utvecklad av forskare på Chalmers tekniska högskola. Mer information om modellen finns i kapitel S5 i Bryngelsson m. fl. (2016) How can the EU climate targets be met? An analysis of food and agriculture. SUPPLEMENTARY MATERIAL.