SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT

Utsläppssiffrorna som används i kortspelet Klimatkoll har beräknats av forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De flesta siffror som ligger till grund för beräkningarna baseras på publicerad information i t ex vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter eller forskningsinstitut, eller uppgifter från statistiska databaser. Nedan finns referenslistor med urval av de viktigaste källorna för varje kategori. I vissa fall, då ingen publicerad information funnits tillgänglig, baseras beräkningarna på kvalificerade uppskattningar. Alla beräkningar är baserade på så aktuella uppgifter som möjligt, och i samtliga fall har rimligheten i de beräknade utsläppssiffrorna validerats genom att jämföra med andra publicerade siffror. Några illustrativa räkneexempel presenteras längre ner. Om du tycker att något är oklart, eller har en fråga om ett specifikt kort får du gärna höra av dig till hej@kortspeletklimatkoll.se så svarar vi så snart vi kan!


Generellt sett har vi endast räknat med direkta utsläpp av växthusgaser och bortsett från indirekta utsläpp och annan indirekt påverkan på klimatsystemet, eftersom indirekta effekter är betydligt mer osäkra och svårare att uppskatta. Flygplan som flyger på hög höjd orsakar till exempel dels en direkt påverkan på klimatet i form av utsläpp av koldioxid från förbränning av flygbränsle. Men flygplan har även indirekta effekter på klimatet. De indirekta effekterna består dels av en värmande effekt på grund av molnbildning på hög höjd, och dels av en kylande effekt på grund av utsläpp av partiklar som reflekterar den inkommande solstrålningen tillbaka till rymden. Dessa båda motverkande effekter är svåra att uppskatta och eftersom det ännu inte råder någon samsyn bland världens klimatforskare vad den sammantagna effekten är, har vi valt att bara räkna med de direkta utsläppen av koldioxid från flygplan. Förändringar i jordytans reflektivitet på grund av förändrad markanvändning (det vill säga hur mycket av solljuset som reflekteras tillbaka ut i rymden) är inte heller medräknat.


I beräkningarna som ligger till grund för siffrorna finns många källor till osäkerheter som dels hänger samman med att klimatberäkningar är komplicerade, och dels med att det finns en stor variation i aktiviteter och utsläpp (t ex hur mycket foder en hund äter, eller hur mycket bränsle en bil drar). Vi har i de flesta fall använt oss av medelvärden för att siffrorna ska vara så representativa som möjligt. Utsläppsvärdena som presenteras på korten har avrundats och skall inte betraktas som exakta och absoluta, utan snarare som ungefärliga och genomsnittliga.