VÄXTHUSGASER

Det finns flera olika växthusgaser som bidrar till global uppvärmning. I det här spelet räknar vi med de viktigaste, nämligen koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O). Koldioxid kommer framförallt från förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), och utsläpp från mulljordar som används som odlingsmark. Mulljord är en särskild typ av jord med hög halt av organiskt material som innehåller kol. När marken bearbetas (t ex plöjs och används som odlingsmark) bryts det organiska materialet ner och kolet släpps ut till atmosfären i form av koldioxid. För spelkortet som inkluderar produktion av biodiesel och spelkortet med spånskivor till det nya köket har vi dessutom räknat med koldioxidutsläpp från avskogning (mer information om det nedan).

Metan kommer framförallt från idisslares matsmältningssystem och från stallgödsel (i djurstall och lagringsutrymmen för stallgödsel såsom flytgödselbrunnar). I den syrefria miljön i idisslares magar och stallgödsellager trivs nämligen metanbildande mikroorganismer.

Lustgas kommer huvudsakligen från produktion av konstgödsel, från mulljordar som används som odlingsmark och från konstgödsel och djurgödsel som har spridits på åkrar och betesmarker. Även här spelar mikroorganismer en viktig roll. I marken finns nämligen mikroorganismer som livnär sig på att bryta ner näringsrika kväveföreningar i gödseln, och i den processen bildas lustgas.

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen på grund av att de har olika stor förmåga att absorbera inkommande solstrålning och olika lång livslängd i atmosfären. För att kunna jämföra och addera olika växthusgaser brukar man räkna om till så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e), genom att multiplicera med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential, GWP). Det finns olika metoder att beräkna den samlade klimatpåverkan från utsläpp av olika växthusgaser. Vi har valt den metod som kallas GWP 100, vilket innebär att klimatpåverkan beräknas över en tidsperiod på 100 år. 

Enligt GWP 100 har 1 kg lustgas 298 gånger så stor klimatpåverkan som 1 kg koldioxid. Uttryckt i koldioxidekvivalenter kan man alltså säga att 1 kg lustgas motsvarar 298 kg koldioxidekvivalenter. Mer information om växthuseffekten och olika växthusgaser finns här.