KYCKLING

med potatis

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser från att äta en måltid med kycklingkött och potatis varje dag under ett år, har vi multiplicerat de mängder livsmedel som måste produceras, med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel. Vi har antagit att en måltid består av 150 g benfritt kycklingkött och 300 g skalad potatis.

Årskonsumtionen av kycklingkött och potatis beräknas genom att multiplicera de mängder som äts per dag, med antalet dagar per år. 

150 g kycklingkött per dag × 365 dagar per år = 54 750 g per år ≈ 54,8 kg per år

300 g potatis per dag × 365 dagar per år = 109 500 g per år = 109,5 kg per år

Beräkningarna visar att årskonsumtionen uppgår till 54,8 kg kycklingkött och 109,5 kg potatis. Det avser de mängder som faktiskt äts upp, nämligen kött utan ben och potatis utan skal.

För att tillgodose denna ”slutkonsumtion” måste mer livsmedel produceras, på grund av svinn i leden mellan producent och konsument. Svinn avser den andel av en producerad mängd livsmedel som av olika skäl inte äts upp. För att få en korrekt bild av klimatpåverkan måste även utsläppen för det som inte äts upp räknas med.

Följande svinnfaktorer har använts:

– Svinn kycklingkött: 37 %
– Svinn potatis: 53 %

Dessa svinnfaktorer är genomsnittliga för svensk livsmedelsindustri och inkluderar svinn i producentled, grossistled och konsumentled. Att kycklingkött har ett svinn på 37 % innebär att 37 % av det styckade köttet inte äts upp (det inkluderar ben, och kött som av andra skäl inte äts upp). En minskning med 37 % ger förändringsfaktorn (1 − 0,37). Den mängd styckat kycklingkött (med ben) som måste produceras beräknas genom att dela den mängd benfritt kycklingkött som i slutändan konsumeras, med förändringsfaktorn. På motsvarande sätt beräknas hur mycket potatis (med skal) som måste odlas.

54,8 kg/(1 − 0,37) ≈ 87,0 kg kycklingkött

109,5 kg/(1 − 0,53) ≈ 233 kg potatis

Beräkningarna visar att för att en person ska kunna äta en måltid med kycklingkött och potatis varje dag under ett år, måste 87,0 kg styckat kycklingkött med ben och 233 kg potatis produceras.

Utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktion beräknas genom att de totala producerade mängderna kycklingkött och potatis multipliceras med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel.

– Utsläppsfaktor kycklingkött: 1,92 kg CO2e per kg styckat kött med ben
– Utsläppsfaktor potatis: 0,15 kg CO2e per kg upptagen potatis med skal

Utsläppsfaktorerna för kycklingkött och potatis inkluderar utsläppen av växthusgaser från uppfödning av slaktkycklingar, odling av potatis och foder till djuren, produktion av insatsvaror, förädling och transport. Mer information om forskningen som ligger till grund för dessa utsläppsfaktorer finns i Wirsenius (2019).

87,0 kg styckat kycklingkött per år × 1,92 kg CO2e per kg styckat kycklingkött ≈ 167 kg CO2e per år

233 kg potatis × 0,15 kg CO2e per kg potatis ≈ 35 kg CO2e per år

De totala utsläppen beräknas till sist som summan av utsläppen från produktion av kycklingkött och potatis.

167 + 35 kg CO2e per år = 202 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 202 kg CO2e per år, vilket har avrundats till 200 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: