VEGOFÄRSSÅS

med pasta

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser från att äta en måltid med vegetariskt protein och pasta, varje dag under ett år, har vi multiplicerat de mängder livsmedel som måste produceras, med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel. Vi har antagit att en måltid består av 150 g vegetariskt protein (55 % protein) och 75 g pasta.

Årskonsumtionen av vegetariskt protein och pasta beräknas genom att multiplicera de mängder som äts per dag, med antalet dagar per år. 

150 g vegetariskt protein per dag × 365 dagar per år = 54 750 g per år ≈ 54,8 kg vegetariskt protein per år

75 g pasta per dag × 365 dagar per år = 27 375 g per år ≈ 27,4 kg pasta per år 

Beräkningarna visar att årskonsumtionen uppgår till 54,8 kg vegetariskt protein och 27,4 kg pasta. Det avser de mängder som faktiskt äts upp. 

För att tillgodose denna ”slutkonsumtion” måste mer livsmedel produceras, på grund av svinn i leden mellan producent och konsument. Svinn avser den andel av en producerad mängd livsmedel som av olika skäl inte äts upp. För att få en korrekt bild av klimatpåverkan måste även utsläppen för det som inte äts upp räknas med.

Följande svinnfaktorer har använts: 

– Svinn vegetariskt protein: 17 %
– Svinn pasta: 19 % 

Dessa svinnfaktorer är genomsnittliga för svensk livsmedelsindustri och inkluderar svinn i producentled, grossistled och konsumentled. Att vegetariskt protein har ett svinn på 17 % innebär att 17 % av all vegetariskt protein som produceras, inte äts upp. En minskning med 17 % ger förändringsfaktorn (1 − 0,17). Den mängd vegetariskt protein som måste produceras beräknas genom att dela den mängd som i slutändan konsumeras, med förändringsfaktorn. På motsvarande sätt beräknas hur mycket pasta som måste produceras. 

54,8 kg/(1 − 0,17) ≈ 66,0 kg vegetariskt protein

27,4 kg/(1 − 0,19) ≈ 33,8 kg pasta

Beräkningarna visar att för att en person ska kunna äta en måltid med vegetariskt protein och pasta varje dag under ett år, måste 66,0 kg vegetariskt protein och 33,8 kg pasta produceras.

Utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktion beräknas genom att de totala producerade mängderna vegetariskt protein och pasta multipliceras med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel.

– Utsläppsfaktor vegetariskt protein: 0,78 kg CO2e per kg
– Utsläppsfaktor pasta: 1,12 kg CO2e per kg

Utsläppsfaktorerna för vegetariskt protein och pasta inkluderar utsläppen av växthusgaser från odlingen av grödor, produktion av insatsvaror, förädling och transport. Mer information om forskningen som ligger till grund för dessa utsläppsfaktorer finns i Wirsenius (2019).

66,0 kg vegetariskt protein per år × 0,78 kg CO2e per kg vegetariskt protein ≈ 51 kg CO2e per år

33,8 kg pasta per år × 1,12 kg CO2e per kg pasta ≈ 38 kg CO2e per år

De totala utsläppen beräknas till sist som summan av utsläppen från produktion av vegetariskt protein och pasta.

51 + 38 kg CO2e per år = 89 kg CO2e per år

Beräkningen visar att de totala utsläppen uppgår till 89 kg CO2e per år, vilket har avrundats till 90 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: