ÅTERVINNA FÖRPACKNINGAR

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_AVANC_mörk

Vi har beräknat utsläppen som kan undvikas om en genomsnittlig svensk återvinner alla sina förpackningar under ett år (totalt 136 kg per år, se tabellen), jämfört med om alla dessa förpackningar istället förbränns eller deponeras, och nytt förpackningsmaterial således behöver framställas från jungfrulig råvara. Siffran på kortet är skillnaden i utsläpp mellan dessa två alternativa scenarier, och minustecknet framför siffran indikerar att det rör sig om en besparingspotential.

Förpackningsmaterial

Förbrukning av material per svensk och år (kg)

Utsläppsfaktorer för tillverkning av nytt material (kg CO2e per kg)

Utsläppsfaktorer för materialåtervinning

(kg CO2e per kg)

Kartong

44

3,0

0,6

Korrugerad papp

29

4,1

0,8

Övriga pappersförpackningar

14

4,1

0,8

Glasförpackningar

20

1,5

0,7

Plastförpackningar

21

4,7

1,4

PET-flaskor

2,5

4,3

1,3

Metallförpackningar (utom aluminiumburkar)

4,0

3,2

0,5

Aluminiumburkar

1,8

13,3

1,0

Till grund för beräkningen ligger statistik på hur mycket förpackningsmaterial en genomsnittlig svensk använder per år, samt utsläppsfaktorer för att återvinna material respektive tillverka nytt material från jungfrulig råvara.

Som tabellen visar är utsläppen vid materialåtervinning betydligt lägre än vid framställning av nytt material från jungfrulig råvara. Ta aluminium som ett exempel. Att framställa 1 kg nytt aluminium från aluminiummalm (så kallad bauxit) orsakar utsläpp på 13,3 kg CO2e. Som jämförelse släpps endast 1,0 kg CO2e ut när 1 kg aluminium framställs från återvunnet material. Det innebär en besparingspotential på 12,3 kg CO2e per kg aluminium vid återvinning.

Om en person återvinner alla sina aluminiumburkar under ett år betyder det att utsläpp på 22 kg CO2e kan undvikas (1,8 kg aluminium × 12,3 kg CO2e per kg aluminium), jämfört med om inga burkar återvinns.

Motsvarande beräkningar för alla förpackningsmaterial visar att den totala utsläppsbesparingen uppgår till 381 kg CO2e per person och år, vilket har avrundats till 380 kg CO2e på kortet. Notera att vi har räknat med fler värdesiffror i vår beräkningsmodell, varför denna siffra skiljer sig något från resultatet som fås om beräkningarna görs med siffrorna som anges i tabellen ovan.

Det ska noteras att en stor del av de förpackningar som används i Sverige redan återvinns, så utsläppsbesparingen på kortet är svår att uppnå i verkligheten. Enligt SCB återvanns nästan 70 % av alla förpackningar som kom ut på den svenska marknaden år 2019.

Rättelse

I tidigare versioner av Klimatkoll står det på kortet att utsläppsminskningen avser ett genomsnittligt svenskt hushåll. Det stämmer inte, och beror tyvärr på ett tryckfel. Utsläppsminskningen avser en genomsnittlig svensk person. 

Se beräkningsförklaringar för fler kort: