PAKETFRAKT

med flyg från Kina

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_AVANC_mörk

Paketen fraktas först med lastbil från en klädfabrik i Kina till flygplatsen i Hong Kong, i Kina. Därefter fraktas de med flyg till Sverige. Till sist fraktas paketen med lastbil hem till mottagaren i Sverige. Lastbilarna drivs med diesel. 

Notera att vi inte har inkluderat några utsläpp för tillverkningen av innehållet i paketen, och att kläder bara är ett exempel. Det är alltså bara utsläppen från själva frakten som ingår.

Följande data har använts för att beräkna utsläppen från frakt:

– Vikt per paket: 2,5 kg
– Transportavstånd flyg: 8 400 km (avståndet mellan Hong Kong och Stockholm)
– Transportavstånd lastbil: 200 km (det sammanlagda avståndet mellan klädfabriken och flygplatsen i Kina, samt mellan flygplatsen i Sverige och mottagaren)
– Energianvändning flygfrakt: 10,7 MJ per ton och km
– Energianvändning frakt med lastbil: 4,6 MJ per ton och km
– Utsläpp från förbränning av flygbränsle (fotogen): 88 g CO2e per MJ
– Utsläpp från förbränning av diesel: 89 g CO2e per MJ
– Förstärkningsfaktor för förhöjd klimatpåverkan för utsläpp på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten: 70 % (Lee m. fl., 2021)

Energianvändningen för flygfrakten beräknas genom att multiplicera den sammanlagda vikten på de tolv paketen med energianvändningen för flygfrakt och flygsträckan. Beräkningen visar att energianvändningen uppgår till 2 696 MJ (2,5 kg per månad × 12 månader × 10,7 MJ per ton och km × 8 400 km). 

Motsvarande beräkning för frakt med lastbil visar att energianvändningen uppgår till 28 MJ (2,5 kg per månad × 12 månader × 4,6 MJ per ton och km × 200 km).

Utsläppen av växthusgaser från frakt med lastbil beräknas genom att multiplicera energianvändningen för lastbilsfrakten med utsläppsfaktorn för förbränning av diesel. Beräkningen visar att lastbilsfrakten orsakar utsläpp på 2,5 kg CO2e (28 MJ × 89 g CO2e per MJ). 

Utsläppen av växthusgaser från förbrukning av flygbränsle beräknas genom att multiplicera energianvändningen för flygfrakt med utsläppsfaktorn för förbränning av flygbränsle. Den klimatpåverkan som dessa utsläpp orsakar kallas den direkta klimatpåverkan, till skillnad från den indirekta klimatpåverkan som orsakas av att utsläppen sker på hög höjd. Beräkningen visar att flygfrakten orsakar en direkt klimatpåverkan på 237 kg CO2e (2 696 MJ × 88 g CO2e per MJ). 

När utsläppen sker på hög höjd förstärks klimatpåverkan jämfört med om utsläppen sker vid marknivå. Hur mycket klimatpåverkan förstärks beror på vilken höjd utsläppen sker på, vilket i sin tur beror på distansen (ju längre distans, desto högre upp flyger planet). I detta fall förstärks klimatpåverkan med 70 %. För att inkludera höghöjdseffekten multipliceras den direkta klimatpåverkan med en faktor 1,7. Det ger en total klimatpåverkan på 403 kg CO2e (237 kg CO2e × 1,7).

Den sammanlagda klimatpåverkan beräknas genom att summera klimatpåverkan från frakt med flyg och lastbil. Beräkningen visar att den sammanlagda klimatpåverkan uppgår till 405,5 kg CO2e (403 + 2,5 kg CO2e), vilket har avrundats till 410 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: