Hoppa till innehåll

OLIKA UTGÅVOR AV SPELET

Sedan starten 2018 har vi gett ut flera utgåvor av kortspelet Klimatkoll. De olika utgåvorna innehåller delvis olika uppsättningar av kort. Beräkningsförklaringar finns endast för korten i den senaste utgåvan av kortspelet, som lanserades i november 2021. Hur vet du om du har den senaste utgåvan? Kolla på asken! På den senaste utgåvan står det “UTGÅVA 2021” i botten av asken.

Om du har den senaste utgåvan och jämför med kort från tidigare utgåvor så kommer du märka att siffrorna på vissa kort ibland skiljer sig en del. Det finns flera anledningar till det.

För det första har vi uppdaterat beräkningsmodellen med en del nya data. Särskilt har vi använt ett nytt, lägre utsläppsvärde för svensk elmix, vilket har resulterat i att utsläppen för alla kort som har med elförbrukning att göra har sjunkit (läs mer om det nedan). För det andra har vi inkluderat den så kallade höghöjdseffekten för flygande vilket har resulterat i att utsläppen för alla flygresor över 50 mil har ökat. För det tredje har vi i den senaste utgåvan avrundat alla siffror till två värdesiffror och närmaste fem-tal, och frångått en grövre avrundningslogik som vi använde tidigare. Sist men inte minst har vi åtgärdat en del mindre fel som har upptäckts.

Sammantaget innebär det att utsläppsvärdena i den senaste utgåvan är mer aktuella och mer korrekta, än tidigare. Vi rekommenderar inte att kort från olika utgåvor blandas, då de inte är helt och hållet jämförbara. För fullständig transparens finns nu även beräkningsförklaringar för samtliga kort i senaste utgåvan. Tack till alla som har hört av sig till oss med frågor om hur vi beräknat siffrorna som står på korten – ni hjälper oss att vara på tårna!

Lägre utsläppsvärde för el

I den senaste utgåvan av Klimatkoll använder vi ett utsläppsvärde på 13 g CO2e per MJ, vilket avser utsläppen från genomsnittlig svensk elmix. I tidigare utgåvor användes ett utsläppsvärde på 35 g CO2e per MJ, vilket avsåg nordisk elmix. Vi har bytt från nordisk till svensk elmix för att Energimyndigheten har gjort detsamma. Det i sin tur hänger samman med att den beräkningsmetod som Energimyndigheten numera använder för att beräkna utsläppen ändrades i samband med att EU-kommissionen tilldelade medlemsländerna en framräknad användarmix för respektive land med hänsyn till import och export, samt att andelen förnyelsebara energikällor har ökat. Mer information finns i Energimyndigheten (2020). 

Förstärkt klimatpåverkan på grund av utsläpp på hög höjd

Flygplan som flyger på hög höjd orsakar dels en direkt påverkan på klimatet i form av utsläpp av koldioxid från förbränning av flygbränsle. Men flygande orsakar även indirekta effekter på klimatet, som hänger samman med att utsläppen sker på hög höjd. De indirekta effekterna består dels av en värmande effekt på grund av molnbildning på hög höjd (vattenånga är en stark växthusgas), och dels av en kylande effekt på grund av utsläpp av partiklar som reflekterar den inkommande solstrålningen tillbaka till rymden. 

Eftersom dessa effekter är svåra att uppskatta och dessutom motverkar varandra har vi i tidigare utgåvor av spelet bara räknat med den direkta klimatpåverkan från förbränning av flygbränsle. Men tack vare ny klimatforskning som publicerades år 2021 (Lee m. fl., 2021), och större konsensus forskarna emellan angående vad den samlade effekten är, har vi i den senaste utgåvan av Klimatkoll inkluderat den så kallade höghöjdseffekten. Den förstärkta klimatpåverkan som utsläpp på hög höjd orsakar är mer osäker än den direkta klimatpåverkan som utsläppen i sig orsakar. Vi har trots det gjort bedömningen att det är bättre att inkludera, än exkludera. 

Hur mycket klimatpåverkan förstärks beror på vilken höjd utsläppen sker på, vilket i sin tur beror på distansen (ju längre distans, desto högre upp i atmosfären flyger flygplan). Vi har räknat med en förstärkningsfaktor på 0 % på flygningar under 50 mil, 70 % för alla flygningar över 100 mil, och en linjär ökning av förstärkningsfaktorn från 0 till 70 % på alla flygningar mellan 50 och 100 mil. 

Inkluderande av höghöjdseffekten innebär att alla längre flygresor har högre utsläpp i den senaste utgåvan av Klimatkoll från november 2021. Det påverkar även korten som har med flygfrakt att göra.