FLÄSKKÖTT

med potatis

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser från att äta en måltid med fläskkött och potatis varje dag under ett år, har vi multiplicerat de mängder livsmedel som måste produceras, med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel. Vi har antagit att en måltid består av 150 g benfritt fläskkött och 300 g skalad potatis.

Årskonsumtionen av fläskkött och potatis beräknas genom att multiplicera de mängder som äts per dag, med antalet dagar per år. 

150 g fläskkött per dag × 365 dagar per år = 54 750 g per år ≈ 54,8 kg per år

300 g potatis per dag × 365 dagar per år = 109 500 g per år = 109,5 kg per år

Beräkningarna visar att årskonsumtionen uppgår till 54,8 kg fläskkött och 109,5 kg potatis. Det avser de mängder som faktiskt äts upp, nämligen kött utan ben och potatis utan skal. 

För att tillgodose denna ”slutkonsumtion” måste mer livsmedel produceras, på grund av svinn i leden mellan producent och konsument. Svinn avser den andel av en producerad mängd livsmedel som av olika skäl inte äts upp. För att få en korrekt bild av klimatpåverkan måste även utsläppen för det som inte äts upp räknas med.

Följande svinnfaktorer har använts: 

– Svinn fläskkött: 21 %
– Svinn potatis: 53 %

Dessa svinnfaktorer är genomsnittliga för svensk livsmedelsindustri och inkluderar svinn i producentled, grossistled och konsumentled. Att fläskkött har ett svinn på 21 % innebär att 21 % av det styckade köttet inte äts upp (det inkluderar ben, och kött som av andra skäl inte äts upp). En minskning med 21 % ger förändringsfaktorn (1 − 0,21). Den mängd styckat fläskkött (med ben) som måste produceras beräknas genom att dela den mängd benfritt fläskkött som i slutändan konsumeras, med förändringsfaktorn. På motsvarande sätt beräknas hur mycket potatis (med skal) som måste odlas. 

54,8 kg/(1 − 0,21) ≈ 69,4 kg fläskkött

109,5 kg/(1 − 0,53) ≈ 233 kg potatis

Beräkningarna visar att för att en person ska kunna äta en måltid med fläskkött och potatis varje dag under ett år, måste 69,4 kg styckat fläskkött med ben och 233 kg potatis produceras.

Utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktion beräknas genom att de totala producerade mängderna fläskkött och potatis multipliceras med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel.

– Utsläppsfaktor fläskkött: 5,70 kg CO2e per kg styckat kött med ben
– Utsläppsfaktor potatis: 0,15 kg CO2e per kg upptagen potatis med skal

Utsläppsfaktorerna för fläskkött och potatis inkluderar utsläppen av växthusgaser från uppfödning av svin, odling av potatis och foder till djuren, produktion av insatsvaror, förädling och transport. Mer information om forskningen som ligger till grund för dessa utsläppsfaktorer finns i Wirsenius (2019).

69,4 kg styckat fläskkött per år × 5,70 kg CO2e per kg styckat fläskkött ≈ 396 kg CO2e per år

233 kg potatis × 0,15 kg CO2e per kg potatis ≈ 35 kg CO2e per år

De totala utsläppen beräknas till sist som summan av utsläppen från produktion av fläskkött och potatis.

396 + 35 kg CO2e per år = 431 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 431 kg CO2e per år, vilket har avrundats till 430 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: