GRÖT

med havremjölk

FÖLJ VÅR BERÄKNING

Klicka på de utfällbara rubrikerna nedan för att se hur vi har beräknat varje del.

SVÅRIGHETSGRAD:

Grad_MEDEL_mörk

För att beräkna utsläppen av växthusgaser från att äta en tallrik havregrynsgröt med havremjölk varje dag under ett år, har vi multiplicerat de mängder livsmedel som måste produceras, med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel. Vi har antagit att en tallrik havregrynsgröt med havremjölk består av 100 g havregryn och 150 g havremjölk.

Årskonsumtionen av havregryn och havremjölk beräknas genom att multiplicera de mängder som äts per dag, med antalet dagar per år. 

100 g havregryn per dag × 365 dagar per år = 36 500 g per år = 36,5 kg per år

150 g havremjölk per dag × 365 dagar per år = 54 750 g per år ≈ 54,8 kg per år

Beräkningen visar att årskonsumtionen uppgår till 36,5 kg havregryn och 54,8 kg havremjölk. Det avser de mängder som faktiskt äts upp. 

För att tillgodose denna ”slutkonsumtion” måste mer livsmedel produceras, på grund av svinn i leden mellan producent och konsument. Svinn avser den andel av en producerad mängd livsmedel som av olika skäl inte äts upp. För att få en korrekt bild av klimatpåverkan måste även utsläppen för det som inte äts upp räknas med.

Följande svinnfaktorer har använts:

– Svinn havregryn: 19 %
– Svinn havremjölk: 13 %

Dessa svinnfaktorer är genomsnittliga för svensk livsmedelsindustri och inkluderar svinn i producentled, grossistled och konsumentled. Att havregryn har ett svinn på 19 % innebär att 19 % av alla havregryn som produceras, inte äts upp. En minskning med 19 % ger förändringsfaktorn (1 − 0,19). Den mängd havregryn som måste produceras beräknas genom att dela den mängd havregryn som i slutändan konsumeras, med förändringsfaktorn. På motsvarande sätt beräknas hur mycket havremjölk som måste produceras.

36,5 kg/(1 − 0,19) ≈ 45,1 kg havregryn

54,8/(1 − 0,13) ≈ 63,0 kg havremjölk

Beräkningarna visar att för att en person ska kunna äta en tallrik havregrynsgröt med havremjölk varje dag under ett år, måste 45,1 kg havregryn och 63,0 kg havremjölk produceras.

Utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktion beräknas genom att de totala producerade mängderna havregryn och havremjölk multipliceras med utsläppsfaktorerna för motsvarande livsmedel.

– Utsläppsfaktor havregryn: 0,97 kg CO2e per kg
– Utsläppsfaktor havremjölk: 0,19 kg CO2e per kg

Utsläppsfaktorerna för havregryn och havremjölk inkluderar utsläppen av växthusgaser från odlingen av havre, produktion av insatsvaror i jordbruket, förädling och transport. Mer information om forskningen som ligger till grund för dessa utsläppsfaktorer finns i Wirsenius (2019).

45,1 kg havregryn per år × 0,97 kg CO2e per kg havregryn ≈ 44 kg CO2e per år

63,0 kg havremjölk per år × 0,19 kg CO2e per kg havremjölk ≈ 12 kg CO2e per år

De totala utsläppen beräknas till sist som summan av utsläppen från produktion av havregryn och havremjölk.

44 + 12 CO2e per år = 56 kg CO2e per år

Beräkningen visar att utsläppen uppgår till 56 kg CO2e per år, vilket har avrundats till 55 kg CO2e på kortet.

Se beräkningsförklaringar för fler kort: