Hoppa till innehåll
Hem » Klimakompass: ny tysk version av Kortspelet Klimatkoll – spelet som ger klimatkunskap!

Klimakompass: ny tysk version av Kortspelet Klimatkoll – spelet som ger klimatkunskap!

  • av


Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska fyra kort

Tyskland är ett av de största länderna i Europa, och ett land med en hög miljömedvetenhet och aktiv klimatdebatt. Genom att släppa en version av Kortspelet Klimatkoll på tyska vill vi ge fler ännu fler människor i den tyskspråkiga världen mer klimatkunskap och ökat engagemang i klimatfrågan.

Företräder du ett företag eller en organisation som vill testa att spela Klimatkoll eller samarbeta med oss? Eller vill du köpa Klimakompass? Maila oss då på: hej@kortspeletklimatkoll.se

Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska

Så spelas Klimakompass – kortspelet som ger klimatkunskap

Den tyska versionen av Kortspelet Klimatkoll fungerar på precis samma sätt som den svenska. Spelet går ut på att placera kort i rätt ordning – från minst till störst klimatpåverkan. Korten representerar vardagliga aktiviteter, alltså varor och tjänster som vi konsumerar i vardagen, så som att pendla med cykel, äta mat, se på TV, nya kläder, och värma upp våra bostäder. Korten är indelade i fyra kategorier: boende, transport & resor, mat och övrigt.

Här finns en instruktionsvideo som visar hur spelet går till

Det lag som först blir av med sina kort vinner. För att bli av med ett kort gäller det att lägga kortet på rätt plats i förhållande till andra kort. En omgång tar 10–20 minuter och spelas av 2–4 lag med 1–3 spelare i varje lag. Spelet passar från 12 år och uppåt, och ger ökad klimatkunskap.


Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska spelupplägg

Baserat på fakta och forskning och anpassat för Tyskland

För att beräkna utsläppssiffrorna som står på korten har vi använt en beräkningsmodell som har utvecklats av forskare vid Chalmers tekniska högskola. Spelet är alltså baserat på fakta och forskning. För den tyska versionen av Klimatkoll har vi anpassad beräkningarna av klimatpåverkan för Tyskland. Det innebär att alla kort som handlar om bostäder, energianvändning och transporter är baserade på förhållanden för Tyskland. När det gäller utsläppsfaktorer för livsmedel har vi däremot utgått från en europeisk utsläppsmodell.

Här finns information om spelet på tyska

De flesta siffror som ligger till grund för beräkningarna kommer från vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter och forskningsinstitut, och statistiska databaser. I vissa fall baseras beräkningarna på kvalificerade uppskattningar och rimliga antaganden. Alla beräkningar är baserade på så aktuella uppgifter som möjligt, och rimligheten i de beräknade utsläppen har validerats genom att jämföra med andra publicerade siffror.

Vill du veta mer om hur vi har beräknat klimatpåverkan? Kolla in våra beräkningsförklaringar!

För vår senaste svenska utgåva (från 2021) erbjuder vi beräkningsförklaringar för samtliga kort. I beräkningsförklaringarna finns mer information om hur vi har beräknat klimatpåverkan, vilka referenser vi har använt, och vilka antagande vi har gjort. I Referenslistan finns ett urval av de viktigaste källorna. På så sätt har vi säkerställt att den klimatkunskap som spelet ger är aktuell, forskningsbaserad och relevant.

Hur säkra är siffrorna i Klimakompass?

Det korta svaret är att de är hyfsat korrekta och att storleksordningarna stämmer, vilket är det viktigaste för att korten ska kunna jämföras med varandra. Siffrorna som står på korten ska dock inte betraktas som exakta. Det beror på att det finns en stor variation av möjliga värden på flera av de parametrar som ligger till grund för beräkningarna (till exempel temperaturen på varmvatten, eller hur mycket bränsle en bil drar). Det beror även på att det finns flera osäkerheter i beräkningarna som ligger till grund för siffrorna, vilket hänger ihop med att det globala klimatsystemet är komplext, och att det inte är helt lätt att uppskatta alla effekter.

Vi har i de flesta fall använt medelvärden, eller “typiska värden”, för att siffrorna ska vara så representativa som möjligt. Utsläppssiffrorna som står på korten har avrundats och skall alltså inte betraktas som exakta och absoluta, utan snarare som ungefärliga och genomsnittliga.


Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska Boende Wohnen

Hundratusentals människor har redan spelat Klimatkoll

Kortspelet Klimatkoll är ett roligt och engagerande kortspel som syftar till att höja medvetenheten om klimatförändringar, ge klimatkunskap och insikter om hur vi kan bidra till en hållbar framtid. Hundratusentals spelare har redan fått mer klimatkunskap och medvetenhet om hur deras val i vardag påverkar klimatet tack vare Kortspelet Klimatkoll, och feedbacken vi får är överväldigande positiv, vilket glädjer oss! Så här säger till exempel en spelare:

“Ett roligt, lärorikt och förtroendeingivande spel som leder till viktiga samtal och ger svar på många saker som jag har undrat över. Med Kortspelet Klimatkoll är det lättare att göra rätt val i vardagen!”

Hur kan Kortspelet Klimatkoll användas för att ge mer klimatkunskap?

Kortspelet Klimatkoll har flera användningsområden. Det kan användas som ett lärorikt, roligt och engagerande sällskapsspel för hela familjen. Spelet ger nya insikter och skapar aha-upplevelser, och erbjuder en lättsam ingång till (många gånger) svåra samtal om personligt ansvar, beteende och vilket värld vi lämnar efter oss till våra barn.

Kortspelet Klimatkoll kan också användas som ett effektivt och pedagogiskt redskap inom ramen för undervisning om klimat och hållbar utveckling, för att sprida klimatkunskap till elever. Vi har nyligen avslutat ett treårigt forskningskommunikationsprojekt som gick ut på att tiotusentals skolelever fick spela Klimatkoll, och hundratals lärare fick utbildning i klimatundervisning. Projektet var finansierat av forskningsrådet Formas, och syftade till att fånga upp ungas intresse och engagemang för klimatfrågan, och ge lärare ett effektivt och läroplansanpassat redskap för lärande.

Läs mer om vår svenska utbildningssatsning här

Bland de lärare som vi har kontakt med märker vi att det finns ett stort behov av bra läromedel inom klimatområdet. När vi tillgängliggjorde den norska versionen av Klimatkoll  via Subjectaid.no (en norsk beställningsplattform) tog 9000 spel slut på en dag. Och när vi själva våren 2020 delade ut gratis kortlekar via utbudet.se tog hela potten på 500 kortlekar slut på bara några timmar. En lika stor efterfrågan märktes av när vi genomförde en utdelningskampanj i egen regi finansierad av forskningsrådet Formas. Det finns alltså ett stort behov av mer klimatkunskap.

Vi tror att lärare i Tyskland också har ett stort behov av bedrövade och pedagogiska redskap för lärande om klimat och hållbar utveckling. Kortspelet Klimatkoll kan användas av alla lärare som undervisar i ämnen där klimat och hållbar utveckling ingår: särskilt naturkunskap, teknik, geografi, samhällskunskap och hemkunskap (främst högstadiet, gymnasiet och inom högre utbildning).

Sist men inte minst kan Kortspelet Klimatkoll användas som ett lättsamt och annorlunda inslag inom ramen för event och personalutbildningar för företag och organisationer.

Kolla in de olika workshops och utbildningar som vi erbjuder

Vi erbjuder till exempel ett klimatquiz, en workshop där vi spelar Klimatkoll tillsammans, och föreläsningar som går mer på djupet i olika frågor, och andra skräddarsydda utbildningspaket, som alla ger mer klimatkunskap.
Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska Resor

Varför ett kortspel om klimatet?

Kortspelet Klimatkoll är ett lekfullt, intresseväckande och hoppingivande sätt att närma sig klimatfrågan. Klimatutmaningen som vi står inför upplevs av många som skrämmande och svår att greppa. Kortspelet Klimatkoll ger viktiga insikter och är ett effektivt redskap för att få till stånd givande samtal om klimatet med nära och kära. Det engagerar och bidrar till att skapa en känsla av hopp, vilket är centralt för att kunna hantera klimatutmaningen, praktiskt, såväl som känslomässigt. Genom att förstå vad som orsakar stora och små utsläpp blir det lättare att fokusera på det som verkligen gör skillnad. Och när vi spelar med vänner och familj blir lärandet och engagemanget mer lustfyllt och lättare att sprida vidare!

Spelet bidrar till att skapa en öppen dialog kring klimatfrågan, som annars kan kännas obekväm och svår att prata om. Många människor känner oro och ångest kring klimatförändringarna och drar sig för att prata om det. Det vill vi motverka! Med Klimatkoll som utgångspunkt blir det lättare att skapa ett positivt samtalsklimat, där frågor om livsstil och ansvar kommer på tal på ett naturligt sätt, utan att någon känner sig personligt ifrågasatt eller utpekad. Det är en av spelets främsta styrkor!

Spelet kan också användas av unga som vill starta konstruktiva samtal med sina föräldrar om klimatfrågor. Det finns faktiskt forskning som visar att det fungerar! Just barn och unga kan nämligen spela en viktig roll i att öka klimatmedvetenheten hos sina föräldrar och därigenom bidra till att skapa en mer hållbar framtid.ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska

Nu finns Kortspelet Klimatkoll på fem olika språk

Lanseringen av Klimakompass betyder att Kortspelet Klimatkolls internationella expansion fortsätter. I skrivande stund finns Kortspelet Klimatkoll på inte mindre än fem olika språk: svenska, engelska, norska, tyska och estniska. Dessutom finns en version av spelet med fokus på energi: Energikoll.

Läs mer om Energikoll här

Vi har dessutom planer på att utveckla ännu fler landsversioner av spelet!

Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll Livsmedel Lebensmittel
Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll Övrigt Sonstiges

Varför släpper vi en version av Klimatkoll på tyska?

Därför att vi vill sprida den klimatkunskap och de budskap som spelet förmedlar till en ännu större publik. Tyskland är en av Europas största ekonomier och ett land med hög miljömedvetenhet och en aktiv klimatdebatt. Genom att erbjuda spelet på tyska kan vi nå ut till en större tyskspråkig publik och hjälpa till att öka medvetenheten om klimatförändringarna och vad vi kan göra för att minska våra klimatavtryck. På sikt hoppas vi att det leder till att fler människor blir engagerade i klimatfrågan och tar steg för att minska sin egen klimatpåverkan.

Klimatdebatten i Tyskland

Klimatdebatten i Tyskland är högaktuell och engagerar både politiker, akademiker och allmänheten. Tyskland är ett av de länder i världen som har satt höga mål när det gäller att minska sina utsläpp av växthusgaser. Nyligen röstade till exempel Berlin om att bli klimatneutralt år 2030. En av de mest omdiskuterade frågorna inom klimatdebatten i Tyskland är landets beroende av fossila bränslen, särskilt kol. Tyskland har en stor kolindustri och många av landets kraftverk är fortfarande beroende av kol. Samtidigt är det politiska trycket högt för att minska användningen av kol och andra fossila bränslen, och att öka användningen av förnybar energi.

Läs mer om folkomröstningen för klimatneutralitet i Berlin här

Folkomröstningen för klimatneutralitet i Berlin visar att det finns ett stort folkligt engagemang för klimatfrågan. Även inom ramen för undervisning i skolan spelar klimatfrågan en allt större roll i Tyskland. Skolorna fokuserar på att ge eleverna klimatkunskap och lära eleverna om klimatförändringarna och hur man kan bidra till en hållbar framtid. Det finns också en bred allmän medvetenhet om klimatfrågan i Tyskland, och många människor är engagerade i att minska sin egen klimatpåverkan.

Särskild uppmärksammad på senare tid är organisationen Letze Generation (Den sista generationen). Det är en tysk ungdomsrörelse med klimataktivister som jobbar för att påskynda åtgärder mot klimatförändringarna. Rörelsen består av unga människor som oroar sig över sin egen framtid och om planetens välbefinnande på längre sikt. De kämpar för att politikerna och samhället ska agera snabbare och mer beslutsamt för att minska utsläppen av växthusgaser och stoppa klimatförändringarna. I april 2023 genomför aktivisterna i Letze Generation aktioner i stort sett dagligen.

Läs mer om Letze Generation här

Genom att släppa en tysk version av Kortspelet Klimatkoll hoppas vi göra ett positivt bidrag till klimatdebatten i Tyskland, ge fler människor värdefull klimatkunskap, och få fler människor engagerade i klimatfrågan.

Så kan du köpa Klimakompass och få mer klimatkunskap

Om du vill köpa Kortspelet Klimatkoll på tyska är du välkommen att maila oss på hej@kortspeletklimatkoll.se så hjälper vi dig.

Ju fler spel du beställer, desto större mängdrabatt kan vi ge! Klimakompass säljs inte i vår webbshopp, utan kan endast köpas genom att maila oss.

Das Kartenspiel Klimakompass Kortspelet Klimatkoll tyska

Samarbeta med oss!

Företräder du en organisation i Tyskland som vill testa att spela Klimatkoll och få mer klimatkunskap? Tveka då inte att ta kontakt med oss! Du når oss på: hej@kortspeletklimatkoll.se